Политика Закон України Про житлово-комунальні послуги

2017-11-09 12:10 5701

Закон України Про житлово-комунальні послуги

  Цей закон регулює правовідносини, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.    Визначення термінів

 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) аварія - пошкодження, вихід з ладу, відмова, неможливість експлуатації внутрішньобудинкових систем, а також пошкодження несучих, огороджувальних та несуче-огороджувальних конструкцій будівлі, які спричинили або можуть спричинити шкоду життю та здоров’ю людей, пошкодження майна, неможливість надання житлово-комунальних послуг споживачам;

2) будинковий (груповий) вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги двома і більше споживачами у багатоквартирному будинку, іншій будівлі, в якій налічується два та більше споживачі;

3) виконавець комунальної послуги - суб’єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу відповідно до умов договору;

4) внутрішньобудинкові системи багатоквартирного будинку - механічні, електричні, сантехнічні комунікації і технічні пристрої та інше обладнання, мережі в будинку, які обслуговують більше одного житлового або нежитлового приміщення, у т.ч. системи автономного теплопостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів тощо);

5) вузол обліку - комплекс пристроїв, що забезпечують облік відповідної комунальної послуги (крім вивезення побутових відходів), здійснюють контроль та реєстрацію її параметрів;

6) гаряча вода - вода, призначена для задоволення санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб споживачів, якісні та температурні характеристики якої відповідають нормативним вимогам;

7) житлово-комунальні послуги - систематична діяльність господарюючих суб’єктів, спрямована на забезпечення потреб життєдіяльності людей у будівлях, приміщеннях, інших об’єктах нерухомого майна;

8) індивідуальний вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги одним споживачем (в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб, квартирах, інших жилих і нежилих приміщеннях багатоквартирних будинків);

9) комерційний облік - визначення за допомогою вузла обліку кількісних показників обсягу отриманої споживачем комунальної послуги (крім послуги з поводження з побутовими відходами), на підставі яких проводяться розрахунки між споживачами та виконавцями комунальних послуг;

10) норми споживання комунальних послуг (норми споживання) - кількісні показники споживання комунальних послуг, які використовуються для розрахунків за спожиті комунальні послуги у випадку відсутності вузлів комерційного обліку та в інших випадках, передбачених законодавством;

11) плата за клієнтське обслуговування – додатковий платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги в разі укладання договорів про надання комунальної послуги виконавцем такої послуги з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку.

 1. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України «Про ринок природного газу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про відходи», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

Стаття 2.    Відносини, що регулюються цим Законом

 1. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг споживачам.
 2. Не є предметом регулювання цього Закону забезпечення потреб співвласників багатоквартирного будинку шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».
 3. Предметом регулювання цього Закону є постачання природного газу та електричної енергії побутовим споживачам, визначених Законами України «Про ринок природного газу» та «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».
 4. Норми Закону застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених спеціальними законами, що регулюють сфери електричної енергії, природного газу, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Стаття 3.    Перелік житлово-комунальних послуг

 1. До житлово-комунальних послуг належать:

1) житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком;

2) комунальні послуги – послуги з:

постачання природного газу,

постачання електричної енергії,

постачання теплової енергії,

постачання гарячої води,

централізованого питного водопостачання,

централізованого водовідведення,

поводження з побутовими відходами.

Розділ ІІ

УЧАСНИКИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 4.    Учасники правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг

 1. Учасниками правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг є:

1) споживач,

2) управитель багатоквартирного будинку (управитель),

3) виконавці комунальних послуг.

 1. Споживачем житлово-комунальних послуг є фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) об'єкта нерухомого майна, в якому отримується відповідна житлово-комунальна послуга, чи володіє таким об'єктом на праві господарського відання або оперативного управління та з яким укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги.

Споживачем зі згоди власника може бути інша особа, яка на законних підставах володіє та/або користується об'єктом нерухомого майна.

 1. Управителем є фізична особа - підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, визначена за спільним рішенням, прийнятим в установленому законом порядку співвласниками відповідного багатоквартирного будинку, а в передбачених законом випадках - органом місцевого самоврядування, яка надає послугу з управління багатоквартирним будинком.
 2. Виконавцями комунальних послуг є:

1) послуг з постачання природного газу - постачальник, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу;

2) послуг з постачання електричної енергії - електропостачальник;

3) послуг з постачання теплової енергії - теплопостачальна організація;

4) послуг з постачання гарячої води - суб’єкт господарювання, який є власником (або володіє і користується на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляє гарячу воду, якщо споживачами не визначений інший постачальника гарячої води;

5) послуг з централізованого постачання питної води - суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого питного водопостачання;

6) послуг з централізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення;

7) послуг з поводження з побутовими відходами - суб’єкт господарювання, який визначений виконавцем послуг на вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

Стаття 5.    Права і обов’язки споживачів

 1. Споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів;

2) одержувати необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості в порядку встановленому законодавством;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

4) на усунення протягом строку, встановленого договорами про надання житлово-комунальних послуг або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

5) на зменшення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) на несплату вартості комунальних послуг (за винятком постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житлі (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг;

7) отримувати від виконавців комунальних послуг компенсацію в розмірі, визначеному договорами про надання комунальних послуг, рішенням суду або законодавством за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг в установленому Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом органами порядку;

9) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

10) отримувати детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами у багатоквартирному будинку, а в разі обліку комунальних послуг у багатоквартирному будинку засобами вимірювальної техніки будинкового (групового) вузла комерційного обліку - також отримувати інформацію про покази таких засобів вимірювальної техніки;

11) отримувати інформацію про проведені управителем, виконавцем комунальної послуги нарахування плати за житлово-комунальні послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

12) у встановленому законом порядку приймати рішення щодо відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами, за умови дотримання вимог законодавства у тому числі про охорону навколишнього природного середовища.

 1. Споживач зобов’язаний:

1) укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини;

3) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку житлово-комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

4) власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, що було пошкоджено з його вини;

5) оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами та у строки, встановлені відповідними договорами;

6) дотримуватися правил безпеки, у тому числі пожежної та газової, санітарних норм;

7) допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) управителя, виконавців комунальних послуг або їх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показів засобів вимірювальної техніки;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, у тому числі спільній, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг.

Стаття 6.    Права і обов’язки управителів та виконавців комунальних послуг

 1. Управитель, виконавець комунальної послуги має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил, інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

3) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати житлово-комунальних послуг і повертати їх у разі ненадання таких послуг або пільг;

4) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показів засобів вимірювальної техніки в порядку, визначеному законом і договорами про надання житлово-комунальних послуг;

5) припинити надання житлово-комунальних послуг у випадку їх несплати або сплати не в повному обсязі в порядку і строк, передбачені законом та/або договором.

 1. Управитель, виконавець комунальної послуги зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договорів про надання житлово-комунальних послуг, у тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання житлово-комунальних послуг згідно з типовим договором;

3) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках порушення договорів про надання житлово-комунальних послуг;

6) вживати заходів для ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені договорами про надання житлово-комунальних послуг та/або законодавством;

7) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному договорами про надання житлово-комунальних послуг або законодавством;

8) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.

Розділ ІІІ

ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 7.    Порядок оплати житлово-комунальних послуг

 1. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісячно, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.
 2. У випадках, передбачених статтями 11 - 13 цього Закону, додатково до плати за комунальну послугу споживач сплачує плату за клієнтське обслуговування для відшкодування виконавцю відповідної комунальної послуги додаткових витрат, пов’язаних з укладанням договорів про надання комунальної послуги з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку та адмініструванням цих договорів.
 3. За бажанням споживача оплата житлово-комунальних послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
 4. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються нарівні зі споживачем усіма житлово-комунальними послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов`язаннями з оплати житлово-комунальних послуг.

Стаття 8.    Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги

 1. Якщо ціни (тарифи) на комунальні послуги є регульованими, вони встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування.
 2. Розмір плати за клієнтське обслуговування визначається за угодою сторін з розрахунку на один договір (або один абонентський рахунок).
 3. Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за згодою сторін та зазначається у договорі з управителем.

Ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком, у випадку визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.

 1. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком, та включає:

1) витрати на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;

2) винагороду управителеві.

Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території є невід’ємною частиною договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території складається на основі переліку послуг, що забезпечуватиме належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічнй стану будинку та прибудинкової території відповідно до вимог стандартів у відповідній сфері.

 1. Інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням її необхідності здійснюється виконавцями відповідних послуг в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

6.У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги, виконавець не пізніше ніж через десять днів з дати введення їх у дію повідомляє про це споживачам із посиланням на рішення відповідних органів.

 

Стаття 9.    Застосування соціальних нормативів

 1. При наданні житлово-комунальних послуг застосовуються державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування, встановлені законодавством.
 2. Граничний розмір витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг, встановлюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 3. Передбачені законодавством пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються в грошовій формі споживачу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розділ ІV

ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 10.  Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання житлово-комунальних послуг

 1. Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.
 2. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами. Такі типові договори можуть затверджуватися окремо для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).
 3. Виконавець комунальної послуги, який займає монопольне становище на ринку, за наявності у нього технічних можливостей надання комунальної послуги, не вправі відмовити в укладенні відповідного договору споживачеві чи іншій особі, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, якщо інше не передбачено законом.
 4. Договір про надання комунальних послуг укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
 5. З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг або внесення змін до нього, може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово іншій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з типовим договором.

Якщо протягом 30 днів після отримання проекту договору (змін до нього) виконавець комунальної послуги, визначений статтею 4 цього Закону, який одержав проект договору (змін) від споживача, не повідомив про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього, і при цьому не припинив надання комунальної послуги цьому споживачеві (або в інший спосіб засвідчив свою волю до надання відповідної комунальної послуги цьому споживачеві), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій споживачем, якщо інше не передбачено цим Законом.

Якщо споживач, який отримав проект договору (змін до нього) від виконавця комунальної послуги, не повідомив протягом 30 днів про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього, однак вчинив дії, які засвідчують його волю до отримання (продовження отримання) відповідної комунальної послуги від цього виконавця (в тому числі здійснив оплату наданих послуг), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій виконавцем комунальної послуги, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає договір в інтересах споживача) від укладання договору є підставою для припинення в односторонньому порядку виконавцем надання відповідної комунальної послуги такому споживачеві.

Відмова будь-якої зі сторін від укладання запропонованого іншою стороною договору не позбавляє її права звернутися з повторною пропозицією про укладання договору в порядку, визначеному цією частиною.

 1. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

У випадках, визначених законом, договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.

В одному багатоквартирному будинку договір про надання послуг з управління може укладатися одночасно не більш як з одним управителем.

Договір на надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

 1. Відмова споживача від укладання договору з виконавцем комунальної послуги, визначеним статтею 4 цього Закону, не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем.

Стаття 11.  Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється його співвласниками безпосередньо

 1. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється його співвласниками безпосередньо, договори про надання комунальної послуги укладаються між її виконавцем, визначеним статтею 4 цього Закону, та кожним зі співвласників багатоквартирного будинку.
 2. За рішенням співвласників, прийнятим відповідно до закону, може бути визначено особу (осіб), уповноважену (уповноважених) від імені кожного співвласника укласти з виконавцем комунальної послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) договори про її надання.
 3. Рішення про зміну виконавця комунальної послуги співвласники багатоквартирного будинку приймають спільно в установленому законом порядку.
 4. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється його співвласниками безпосередньо, додаткового до плати за комунальну послугу (крім постачання електричної енергії та природного газу) сплачується плата за клієнтське обслуговування.

Стаття 12.  Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку

 1. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, договори про надання комунальних послуг укладаються їх виконавцями з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку, аспоживачі сплачують відповідним виконавцям комунальних послуг плату за клієнтське обслуговування.
 2. За рішенням органів управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги (крім договорів про постачання електричної енергії та природного газу) укладається між її виконавцем, визначеним статтею 4 цього Закону, та таким об’єднанням як колективним споживачем.

В такому разі плата за клієнтське обслуговування споживачами не сплачується.

Стаття 13.  Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється управителем

 1. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється управителем, договори про надання комунальних послуг укладаються їх виконавцями з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку, а споживачі сплачують відповідним виконавцям комунальних послуг плату за клієнтське обслуговування.
 2. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до закону, або за рішенням виконавчого комітету відповідної місцевої ради - у випадку призначення управителя на конкурсних засадах відповідним виконавчим органом місцевої ради у випадках передбачених Законом, та зі згоди управителя, договір про надання комунальної послуги (крім договорів про постачання електричної енергії та природного газу) укладається між її виконавцем, визначеним статтею 4 цього Закону, та таким управителем від власного імені та за рахунок співвласників.

В такому разі плата за клієнтське обслуговування споживачами не сплачується.

До відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та управителем, який від власного імені та за рахунок співвласників укладає договори про надання комунальних послуг, застосовуються положення Цивільного кодексу України про комісію, якщо інше не встановлено домовленістю між управителем і співвласниками. При цьому комісійна винагорода управителеві включається до ціни за послугу з управління багатоквартирним будинком (в складі винагороди управителеві).

Розділ V

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 14.  Загальні вимоги до надання житлово-комунальних послуг

 1. Надання комунальних послуг та надання послуги з управління багатоквартирним будинком здійснюються безперервно, крім часу перерв на:

1) проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з чинними будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами;

2) міжопалювальний період для систем опалення виходячи з кліматичних умов, згідно з чинними нормативно-правовими актами;

3) ліквідацію наслідків аварії.

 1. У разі застосування планової перерви в наданні комунальних послуг виконавець зобов’язаний повідомити споживача через засоби масової інформації або в інший спосіб, який би гарантував доведення такої інформації до кожного споживача, про таку планову перерву не пізніше ніж за 10 робочих днів (крім перерви, що виникла внаслідок аварії). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.
 2. Якість комунальної послуги в точці її обліку повинна відповідати встановленим цим Законом, іншими актами законодавства та договором вимогам. Обов’язок з забезпечення відповідності якості комунальної послуги встановленим вимогам несе виконавець такої послуги.
 3. Обов'язок забезпечити готовність до надання комунальних послуг внутрішньобудинкових інженерних систем, а також механічного, електричного, санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходяться в житловому будинку (в тому числі багатоквартирному) і призначені для надання комунальних послуг, покладається на власника такого будинку (співвласників багатоквартирного будинку), якщо цей обов’язок не покладено на іншу особу відповідно до закону або договору.

Стаття 15.  Комерційний облік комунальних послуг

 1. Точкою комерційного обліку комунальних послуг (крім послуги з поводження з побутовими відходами) є комплект засобів вимірювальної техніки індивідуального вузла комерційного обліку, а в разі відсутності такого вузла ― інженерний ввід.
 2. Точкою комерційного обліку комунальних послуг (крім природного газу і електричної енергії, а також послуги з поводження з побутовими відходами) у багатоквартирному будинку є комплект засобів вимірювальної техніки будинкового (групового) вузла комерційного обліку, а в разі відсутності такого вузла ― інженерний ввід.
 3. Обсяг спожитих комунальних послуг (крім послуги з поводження з побутовими відходами) визначається в точці комерційного обліку згідно показів засобів вимірювальної техніки відповідного вузла комерційного обліку.

При відсутності вузлів комерційного обліку обсяг спожитих комунальних послуг (крім послуги з поводження з побутовими відходами та послуги з централізованого водовідведення) визначається за нормами споживання, якщо інше не передбачено законом.

При відсутності вузлів комерційного обліку централізованого водовідведення, обсяг наданих споживачу послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитої ним питної та гарячої води.

 1. У багатоквартирному будинку (його частині) облік комунальної послуги (крім природного газу і електричної енергії, а також послуги з поводження з побутовими відходами) засобами вимірювальної техніки, встановленими в окремих приміщеннях такого будинку, не є комерційним. Покази таких засобів вимірювальної техніки враховуються під час розподілу між споживачами обсягів відповідної комунальної послуги, визначених за допомогою будинкових (групових) вузлів обліку в точці комерційного обліку (в разі їх відсутності - визначених за нормами споживання).
 2. Порядок розподілу між споживачами спожитих обсягів комунальних послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 3. За згодою співвласників багатоквартирних будинків та виконавця послуг, комерційний облік здійснюється за показаннями індивідуальних приладів вузлів обліку в квартирах, інших житлових та нежитлових приміщеннях багатоквартирних житлових будинків за умови обладнання усіх житлових та нежитлових приміщень таких будинків індивідуальними вузлами обліку.
 4. Технічне обслуговування вузлів обліку, повірка та ремонт засобів вимірювальної техніки, які є точкою комерційного обліку комунальних послуг, здійснюються з урахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
 5. Законом можуть бути визначені особливості комерційного обліку природного газу, теплової енергії, води та водовідведення.

Стаття 16.  Послуги з управління багатоквартирним будинком

 1. У разі, якщо управління багатоквартирним будинком здійснюється управителем, останній:

1) забезпечує належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і договору, від власного імені укладає з підрядниками, виконавцями комунальних послуг договори про виконання окремих робіт, надання послуг, якщо інше не передбачено договором з управління багатоквартирним будинком;

2) від імені співвласників багатоквартирного будинку вживає заходів до захисту спільного майна багатоквартирного будинку від протиправних посягань та стягнення з осіб, винних у знищенні, пошкодженні або викраденні спільного майна, відшкодування завданих збитків, якщо це передбачено відповідним договором;

3) складає, веде, оновлює і зберігає технічну документацію багатоквартирного будинку;

4) інформує співвласників багатоквартирного будинку про необхідність

Еще по теме

Еще новости в разделе "Политика"

Мы в телеграм